d

BE IN GOOD HANDS

Pracujmy razem

REGUS Opera Office Aleja Zwycięstwa 13A
80-219 Gdańsk

Kontakt dla poszukujących pracy:
+48 789 012 323 – Michał

Kontakt dla poszukujących pracowników:
+48 789 013 605 – Mirek

n

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje, zaktualizowane zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest OSMIRO Spółka z ograniczoną, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572362.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 22985

Dodatkowe dane kontaktowe Administratora: 

 1. Adres korespondencyjny/siedziba biura: ul. Aleja Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk
 2. e-mail: welcome@good-hands.eu.

Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe, które nam przekazujesz, korzystając z naszej oferty lub dane osobowe które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności dane osobowe, które nam przekazujesz. Dane obejmują w szczególności: dane przesyłane przez Kandydata w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych, imię i nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu.

Zbieramy i przetwarzamy również dane osobowe, które przekazujesz nam kontaktując się z nami.

Ponadto, przechowujemy także Twoje dane dotyczące Twoich zachowań, w tym dokonywanych historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na: naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych, naszych kontach na stronach osób trzecich. Są to dane takie jak adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania.

Podstawy przetwarzania

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cel i okres przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane w ramach korzystania przez Użytkownika lub Kandydata do pracy z Serwisu przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji (trwającej lub przyszłej). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku trwającej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jej dane będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia udzielenia zgody.

W przypadku gdy na skutek złożonej przez Kandydata aplikacji, doszło do zawarcia pomiędzy Administratorem a Kandydatem umowy dane Kandydata będą przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez okres niezbędny do jej wykonania.
 2. w celu wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), określonego w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czy też w przepisach Kodeksu pracy. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą też przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji składanych przez Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług, w tym w szczególności:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 2. potencjalnym pracodawcom lub pracodawcom-użytkownikom;
 3. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

–  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;

– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych. 

Uprawnienia 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
 1. wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
 2. informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Twoje dane, jeżeli sam ich nie przekazałeś, czy podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Ciebie, czy przekazujemy Twoje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
 3. przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie;
 1. prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 2. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
 1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;
 2. jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
 3. jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych wobec:
 1. przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
 2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 1. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę;
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Ponadto, jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: welcome@good-hands.eu.

Pliki cookies 

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie. 

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej good-hands.eu, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej good-hands.eu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron good-hands.eu użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych good-hands.eu do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej good-hands.eu i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej good-hands.eu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach strony internetowej good-hands.eu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony internetowej good-hands.eu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej good-hands.eu, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej good-hands.eu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowych good-hands.eu, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron strony internetowej good-hands.eu, wg potrzeb użytkowników;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony internetowej good-hands.eu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej good-hands.eu.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej good-hands.eu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Analiza i statystyka internetowa

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.  

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.  

Wtyczki społecznościowe

Ponadto nasza strona używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Linkedin.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Politykę prywatności Linkedin znajdziesz pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zmiany polityki prywatności

Zmieniamy się na dla Was na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Wasze dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.