d

BE IN GOOD HANDS

Pracujmy razem

REGUS Opera Office Aleja Zwycięstwa 13A
80-219 Gdańsk

Kontakt dla poszukujących pracy:
+48 789 012 323 – Michał

Kontakt dla poszukujących pracowników:
+48 789 013 605 – Mirek

n

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest działająca pod marką „GOOD HANDS” spółka OSMIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572362.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 22985

Dodatkowe dane kontaktowe Administratora:

 1. Adres korespondencyjny/siedziba biura: ul. Jaśkowa Dolina 73C/A21, 80-286 Gdańsk.
 2. e-mail: mojedane@good-hands.eu
 • Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://www.good-hands.eu/ lub formularzy i dokumentów aplikacyjnych udostępnianych przez Administratora na portalach rekrutacyjnych, czy też składanych w biurze Administratora lub przesyłanych na adres elektroniczny Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane
 1. w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO / przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 KP w związku z art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 2. w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne lub wyraził(a) zgodę dla przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane również:
 1. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator wskazuje, iż uzasadnionym interesem jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
 2. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora z agencjami rekrutacyjnymi; agencjami doradztwa personalnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość realizacji zapisów, wzajemnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych pomiędzy Administratorem a agencjami rekrutacyjnymi lub agencjami doradztwa personalnego
 • Jeżeli zaś jest Pani/Pan kandydatem na współpracownika na podstawie umowy prawa cywilnego informujemy, że podanie danych niezbędnych w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b) RODO) lub wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenia zgody będzie brak możliwości zawarcia umowy lub otrzymywania ofert zatrudnienia w przyszłości.
 • Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości.
 • Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

Wskazane okresy przetwarzania mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami.

 • W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy kandydatem a Administratorem dane osobowe pracowników kontaktowych będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
 1. organizacji i zarządzania pracy pracowników kontraktowych – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z pracownikiem kontraktowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i Kodeksem pracy – przez okres zatrudnienia oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 2. wyliczania i wypłaty wynagrodzeń – w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 3. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres trzech lat od ostatniego potrącenia;
 4. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia;
 5. prowadzenia akt pracowniczych – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres dziesięciu lat po ustaniu zatrudnienia;
 6. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres dziesięciu lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;
 7. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym wystąpił obowiązek podatkowy;
 8. obowiązków księgowo-rachunkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres pięciu lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;
 9. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeks karnego lub innych właściwych przepisów przez okres trzech lat od ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora usługi związane przetwarzaniem danych w celach realizacji procesu rekrutacji:
 1. potencjalni pracodawcy oraz pracodawcy-użytkownicy;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: podatkowe lub prawne, usługi IT, oprogramowania, hostingu, usługi marketingowe, BHP, podmioty świadczące usługi hotelowe, zakwaterowania, szkoleniowe i medycy pracy;
 3. podmioty dostarczające narzędzia do zarządzania projektami, których używamy aby zarządzać procesem rekrutacji;
 4. podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 3. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wysłać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy;

 • W oparciu o Pani/Pana dane  osobowe  Administrator nie  będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.